Giám đốc đầu tư


Vị trí công việc:
Giám đốc đầu tư
Khối/Phòng ban:
Phòng đầu tư
Cấp trên trực tiếp
Ban Tổng Giám Đốc


QUAN HỆ CÔNG TÁC:

- Quan hệ nội bộ: Cấp trên trực tiếp - Ban Tổng Giám Đốc

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:

 • Quản lý chung hoạt động đầu tư
 • Tổ chức tìm kiếm, đánh giá các Dự án phù hợp
 • Quản lý và kiểm soát các hoạt động phát triển Dự án
 • Xây dựng các tài liệu (quy trình, quy định, tiêu chuẩn… ), hệ thống & nguồn nhân lực cần thiết cho hoạt đông đầu tư
 • Triển khai các hoạt động đầu tư khác theo chỉ đạo của Ban TGĐ
 • Tham mưu cho Ban TGĐ Công ty hoạch định các chương trình, dự án đầu tư đúng quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản phù hợp với cơ chế, chính sách của Nhà nước trong từng giai đoạn.
 • Hỗ trợ phát triển hợp tác giữa TLM với các công ty bên ngoài và thị trường Bắc, Trung, Nam.
 • Định kỳ báo cáo : Tuần, đột xuất.
  Cấp báo cáo        : Ban Tổng Giám đốc
 • Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao (Theo từng công việc)

YÊU CẦU NĂNG LỰC:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương
 • Kiến thức chuyên môn: 
  -Am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực Bất động sản.
  -Có kiến thức vượt trội về Tài chính, Đầu tư & M&A.
  -Ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại vị trí lãnh đạo cấp cao của các Công ty Đầu tư, Bất động sản, Tập đoàn đa quốc gia hoặc Công ty lớn của Việt Nam
 • Kinh nghiệm (thời gian và lĩnh vực):
  -Ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại vị trí lãnh đạo cấp cao của các Công ty Đầu tư, Bất động sản, Tập đoàn đa quốc gia hoặc Công ty lớn của Việt Nam
  -Có kinh nghiệm sâu rộng về tài chính, thuế, luật…
 • Kỹ năng cần thiết:
  -Có Tư duy Chiến lược thông qua hoạch định, phân tích đầu tư các dự án
  -Khả năng thiết lập mục tiêu, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát.
  -Khả năng phân tích và đưa ra quyết định; Khả năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt.
  -Có kiến thức sâu rộng và năng lực thực tiễn về quản lý điều hành, xây dựng và hoạch định chiến lược đầu tư.
 • Thái độ, tác phong:
 • Yêu cầu khác (Nếu có):